HABARLAR


“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly sergisi

Muzeýler

14.05.2021

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde daşary ýurtlar bilen medeni gatnaşyklar uly gerimler bilen ösýär. Medeni gatnaşyklary dostlukly ýola goýan döwletleriň biri hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr.

“Ak şäherim Aşgabat” kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

Kitaphanalar

14.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy maý aýynyň 11-ne Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň

“Beýik Ýeňşiň baýramy” atly söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

14.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli “Beýik Ýeňşiň baýramy” atly söhbetdeşlik geçirdi.

“Olar ýüreklerde ebedi ýaşar” atly baýramçylyk sergisi

Muzeýler

14.05.2021

Ýurdumyzda “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygarly ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenmeginiň,

Göçme sergi

Muzeýler

14.05.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenjek ýylynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygarly ýylymyz uly üstünliklere beslenip geldi.

Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy

Täzelikler

31.03.2021

30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň

Işjeň hereket-ömrüňe bereket

Täzelikler

31.03.2021

Bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyna, durnuklylygyna «immunitet» diýilýär. Adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary

Tallymerjen sardobasy

Taryhy ýadygärlikler

31.03.2021

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen geňeşliginde ýerleşýän Tallymerjen sardobasy abat saklanyp galan sardobalaryň biri bolup, ol gadymy

«Parahatçylyk, ynanyşmak — dünýäň bagty, Arkadag!»

Kitaphanalar

31.03.2021

Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ähmiýetine ýokary baha berýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.03.2021

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.