HABARLAR


Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan

Muzeýler

30.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen atlandyrylan 2021-nji ýyl ýurdumyzyň syýasy durmuşynda ähmiýetli

Göçme sergi

Muzeýler

30.03.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan

Parahatlyk ýoly bilen öňe barýar eziz Watan

Kitaphanalar

30.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

29.03.2021

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmen gyzynyň Fransiýadaky üstünligi

Täzelikler

29.03.2021

Ýurdumyzyň milli aýdym-saz sungatynyň ajaýyp owazyndan ylham alýan zehinleriň kalbynda belent joşgun bar. Şol joşgundan döreýän aýdym-saz eserleri

«Gadamy batly-Aşgabat»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň meşhur Akhan diýen atynyň ilkinji

«Ýazyjynyň paýhas düwünçeginden»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet

Halypanyň sungaty

Täzelikler

25.03.2021

Ata – babalarymyzyň gadymdan gelýän däp – dessury, medeniýeti we sungaty hormatly Prezidentimiziň ýurt başyna geçen gününden bäri täzeden dikeldilýär.

Mäne baba kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2021

Ahal welaýatynyň Kaka etrap merkezinden 116 km, Mäne obasyndan 7 km demirgazyk-günbatarda Abu-Seýit - Mäne baba kümmeti ýerleşýär. Ol orta asyr Mähne şäheriniň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

25.03.2021

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzyň işewürlik we durmuş maksatly desgalaryň kemala gelýän