HABARLAR


«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Konsertler

18.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna gadam basan ýurdumyz ösüşlerden-ösüşlere barýar.

«Türkmenistan dünýä halklaryny ynanyşdyryjy döwlet»

Kitaphanalar

18.01.2021

Golaýda «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Halkara ulag, energetika we aragatnaşyk ulgamlarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralar

Täzelikler

15.01.2021

14-nji ýanwarda Türkmenabatda Akina-Andhoý (Owganystan Yslam Respublikasy) menzilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmaga berilmegi

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Täzelikler

15.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.

Waspy dillerde dessan

Muzeýler

14.01.2021

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde açylan ýylyň ilkinji wagtlaýyn sergisi «Parahatçylyk we ynanyşmak adamzadyň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr» diýilip atlandyrylýar.

«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak – bagtyýarlygyň binýady»

Kitaphanalar

13.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda öz okyjylary bilen bilelikde «Türkmenistan – parahatçylygyň we

«Parahatlyk – görki dünýäň, paýhasynda Garaşsyzlyk»

Kitaphanalar

13.01.2021

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi.

Zenan zehininden döreýän gözellik

Medeni miras

12.01.2021

Göreniňde gözleriňi dokundyrýan gözellikleriň ençemesi ynsanyň zähmeti bilen kemala gelýär. Zenanlar hem gözellikleri döredijiler bolup, gözleriniň gören, göwünleriniň söýen ajaýyplyklaryny el işlerine

Şanly ýylyň badalgasyna bagyşlanan dabaraly maslahat

Täzelikler

12.01.2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyz täze ýyla - 2021-nji ýyla ýagşy niýetler, hoşniýetli arzuwlar bilen gadam basdy.