HABARLAR


«Ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň arasynda kitaphana işini döwrebap guramak»

Kitaphanalar

25.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

25.02.2021

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek

«Şirin zybanym bar meniň» atly halypalar bilen döredijilik duşuşygy

Täzelikler

25.02.2021

2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda dil medeniýetiniň ösüşine hem-de edebi diliň kadalarynyň sahna

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

24.02.2021

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

Online okuw sapagy

Täzelikler

24.02.2021

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ýurdumyzyň ýörite sungat mekdepleriniň gatnaşmagynda Amerikanyň birleşen

«Zehinli çagalar»

Kitaphanalar

24.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde kitaphananyň okyjylarynyň arasynda «Zehinli çagalar»

«Parahatçylyk, ynanyşmak - dünýäň bagty, Arkadag»

Kitaphanalar

24.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Aşgabat şäherindäki

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, «Türkmen atlary»

Döredijilik duşuşygy

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen Ermenistanyň Komitas adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygy geçirildi.

«Döwletlilik, parahatlyk, dost-doganlyk ýörelgämiz»

Kitaphanalar

23.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň