HABARLAR


Arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň, sagdyn boluň!

Täzelikler

19.07.2021

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi islendik möwsümde ýüze çykyp biljek ýokanç keselleriň öňüni alýar. Keseller, esasan, hapa ellerden, talabalaýyk bişirilmedik nahardan we arassalanmadyk suwdan geçýär.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

19.07.2021

17-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda öňde duran wezipeler hem-de şu ýylyň ikinji ýarymy üçin daşary syýasy işler, şeýle hem ýurdumyzyň

TÜRKMENISTANYŇ TOPARYNY OLIMPIÝA OÝUNLARYNA UGRADYŞ DABARASY

Täzelikler

19.07.2021

16-njy iýulda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek XXXII

Köneürgenç “Kerwensaraýynyň” peşdagy

Taryhy ýadygärlikler

19.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döwletimiziň halkara abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän taryhy döwründe, köp müňýyllyklara utgaşyp gidýän taryhymyzyň

Balkan welaýatynda medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralary geçirildi

Konsertler

19.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda 2021-nji ýylyň 14-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyp ulanylmaga berilmegi

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

19.07.2021

16-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

“Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi.

Muzeýler

16.07.2021

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda döredijilikli işiň täze belentlikleri kemala gelýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan her bir işi halkymyza belent söýginiň nyşanydyr.

“Eziz Arkadagly bagtyýar Diýar, Şanly Garaşsyzlyk toýuna barýar!”

Kitaphanalar

16.07.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylymyzda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýy uly buýsanja, uly joşguna beslenip toýlanar.

Fransiýanyň Antropologiýa muzeýiniň direktory Andre Delýuş bilen online arkaly geçirilen wideokonferensiýa

Muzeýler

16.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda muzeý işini kämilleşdirmekde,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

16.07.2021

15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.