HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

Täzelikler

16.02.2021

15-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy.

«Gündogaryň meşhur şahsyýeti»

Kitaphanalar

16.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy gözel

Parahatçylyk we ynanyşmak - bagtyýarlygyň goşa ganaty

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde

Kitaphanalar ösüş ýolunda

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriniň gatnaşmagynda

Türkmenistanda syýahatçylygyň geografiýasy

Syýahatçylygyň mekany

15.02.2021

Biziň gözel ülkämiz dünýäniň syýasy ýagdaý babatda iň asuda, ekologik babatda iň arassa tebigatly we medeni-taryhy nukdaýnazardan seredilende

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

15.02.2021

12-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň 2020-nji ýylda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisi

Täzelikler

12.02.2021

11-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň

«Türkmeniň mirasynda keçe sungatynyň orny»

Muzeýler

12.02.2021

Türkmen halkynyň baý we köp ugurly amaly-haşam sungatyna haly, zergärçilik, milli lybaslar bilen bir hatarda keçe we keçe önümleri hem degişlidir.

Göçme sergi

Muzeýler

12.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»

Kitaphanalar

12.02.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda gelip gowşan Arkadag Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»