HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak çäresine gatnaşdy

Täzelikler

29.09.2020

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly özgertmeleriň nyşany bolan ...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabara

Konsertler

29.09.2020

2020-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzdaky «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde baýramçylyk konserti geçirildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Täzelikler

26.09.2020

2020-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda...

«Garaşsyzlygymyzyň – reňk öwüşginleri»

Täzelikler

26.09.2020

Ýakynda Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabyny halkymyza sowgat berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Täzelikler

25.09.2020

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi.

Maddy medeniýet syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biri hökmünde

Syýahatçylygyň mekany

25.09.2020

Bütindünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde dünýä hojalygynyň ilerlemeginde maddy önümçilik bilen bir hatarda maddy däl ugurlary ösdürmeklige barha giň orun berilýär.

Hünär bäsleşigi

Kitaphanalar

25.09.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ...

Halypany hatyralap

Täzelikler

25.09.2020

Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen halkymyzyň milli medeni mirasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ör boýuna galdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýubileý mejlisinde wideoýüzlenme bilen çykyş etdi

Täzelikler

24.09.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde wideoýazgy bilen çykyş etdi.

Arassaçylyk saglygyň girewidir

Täzelikler

24.09.2020

Möwsümleýin ýiti sowuklama ýokanjy esasan, howa-damja (adam üsgürende, asgyranda, gürlände), howa-tozan we galtaşyk ýoly (elleşende, ýakyn aragatnaşyk arkaly) bilen adamdan adama örän çalt geçýär.