HABARLAR


Arassaçylyk-saglygyň sakasy

Täzelikler

17.11.2020

Saglyk Ýaradanyň ynsana eçilen iň gymmatly baýlygydyr. Jany sag, keýpiçag adam isle okuwda bolsun, isle-de işde ýa-da durmuşda bolsun, tapawudy ýok

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

Kitaphanalar

16.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugynyň ..

Türkmenistanyň Prezidenti ýokanç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de saglygy goraýyş ulgamyny has-da ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi

Täzelikler

16.11.2020

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

13.11.2020

12-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler ...

«Abadan, asuda – Bitarap Watan»

Täzelikler

13.11.2020

Golaýda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylymyzda

«Milli mirasymyza belent sarpa»

Konsertler

13.11.2020

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Herrikgala Medeniýet öýüniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk

Bitarap Türkmenistan sport giňişliginde

Kitaphanalar

12.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat

«Parahatlyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Täzelikler

12.11.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda medeniýeti we sungaty ösdürmekde yzygiderli durmuşa geçirýän beýik

Köp sanly jaý toýlary «Döwlet adam üçindir» diýen şygaryň dabaralanmasy Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

12.11.2020

10-njy noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde

Lukmanyň maslahaty

Täzelikler

11.11.2020

Häzirki döwürde ýurdumyzda keselleriň öňüni almakda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Olaryň hatarynda suwlaryň arassalygyna gözegçilik etmek, akaba suwlaryň