HABARLAR


Balkan täsinlikleri

Syýahatçylygyň mekany

22.04.2020

Balkan welaýaty Türkmenistanyň sebitleriniň arasynda aýratyn möhüm orny eýeleýär.

«Howandarly, Hakdan halatly bedew»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli kitaphana igärleriniň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik gurnaldy.

«Bedew münen hassa bolmaz»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň

«Saňa at diýmerin, gardaş diýerin!»

Muzeýler

22.04.2020

Ahal welaýat kitaphanasynyň Neşirleri toplamak we işlemek bölümi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti bilen bilelikde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli Ahal welaýat

«Ahalteke bedewleriň taryhy kökleri» atly ylmy-amaly maslahat we «Behişdi bedewleriň waspу sungatda» atly sergi

Muzeýler

21.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bedew batly, ösüş-özgerişler bilen öňe barýan Türkmenistan Watanymyz toý-baýramlara beslenýär.

«Sagdyn durmuş – sagdyn ruh»

Kitaphanalar

21.04.2020

Döwlet kitaphanasynda «Sagdyn durmuş – sagdyn ruh» ady bilen kitaphana işgärleriniň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ...

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli sergi

Muzeýler

21.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek...

«Älem syry kitap bilen açylýar»

Kitaphanalar

21.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet ...

Baýramçylyk konserti

Täzelikler

21.04.2020

Türkmen Bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

21.04.2020

20-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.