HABARLAR


«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»

Täzelikler

06.11.2020

Ýakynda Garaşsyz ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň

Melhemler hazynasy

Kitaphanalar

06.11.2020

Gahryman we mähriban Arkadag Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köpjiltli ensiklopedik kitabynyň on ikinji tomy Saglygy goraýyş we

«Halypany hatyralap»

Täzelikler

05.11.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyñ halk artisti Sahy Jepbarowyñ doglan gününiñ 115-ýyllygyna

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.11.2020

4-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk

Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

Taryhy ýadygärlikler

04.11.2020

Uzakdan magallaklap görünýän ýumrulan galalaryň täsin harabalyklary orta asyrlara degişli golýazmalarda gülläp ösüşiniň waspy edilen Wezir

Lukmanlar maslahat berýär

Täzelikler

04.11.2020

Pasyllaryň çalyşýan döwründe adam bedeninde birnäçe üýtgeşmeler bolup, möwsümde ýiti ýokanç keselleriň ýokuşma howpy artýar. Bu döwürde dürli kesellerden

Surnaý

Medeni miras

04.11.2020

Halkymyzyň onlarça nesilleri tarapyndan kämillige ýetirilen, näzik owazly, ýerine ýetiriliş mümkinçilikleri taýdan örän baý bolan ajaýyp saz guraly bütin Gündogar, Kawkaz halklaryna-da giňden ýaýrapdyr.

«Watanym berkarar, ilim bagtyýar»

Kitaphanalar

03.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet köşgi bilen bilelikde gurnamagynda «Watanym berkarar

«Ösüşe gönükdirilen milli ýörelgeler»

Täzelikler

03.11.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy ähmiýetini,

«Jahan» döredijilik merkezi

Täzelikler

02.11.2020

30-njy oktýabrda paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen «Jahan» döredijilik merkezi dabaraly ýagdaýda açyldy.