HABARLAR


«Bitarap ýurt gül—gülüstan, jennet mekan Türkmenistan!» atly wagyz –nesihat çäresi

Kitaphanalar

21.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 30-njy orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary:

Täzelikler

20.04.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary:

«Watançy şahyryň sözi-halkyň kalbynyň heňi» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

20.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde ...

2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»: Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

20.04.2020

19-njy aprelda dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

20.04.2020

17-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Yaş nesliň aladasy – bagtyýar geljegiň binýady

Täzelikler

20.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir» diýen ýörelgä esaslanyp alyp barýan parasatly syýasatynyň, baş ugurlarynyň biri-de ýaş nesil baradaky taýsyz tagallalarydyr.

Bedew batly diýarym–Bitaraplygyň mekany

Täzelikler

20.04.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar.

Kämil kanun – kämil jemgyýet

Täzelikler

20.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda ýurdumyz diňe ösüşlere tarap gadam basýar.

2020-nji ýylyň 21-26-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

17.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 21-26-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Türkmen medeniýeti we syýahatçylyk

Syýahatçylygyň mekany

17.04.2020

Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän Alym Arkadagymyz türkmen topragynyň gadymy medeni ojak, medeni mirasyň naýbaşy gymmatlyklarynyň dörän merkezi bolandygyny nygtap