HABARLAR


Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

25.12.2020

Häzirki wagtda dowam edýän gyş paslynyň howa şertleri dürlüligi bilen häsiýetlendirilip, güneşli, salkyn, ýagynly günler yzygiderli gaýtalanýar.

Iki dostlukly ýurduň kitaphanaçylarynyň onlaýn maslahaty

Kitaphanalar

25.12.2020

2020-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistan bilen Ermenistan döwletleriniň kitaphanalarynyň arasynda onlaýn maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet

«Täze ýylym, rysgal – döwlet getir sen, Ýeňişlere toý baýrama ýetir sen!»

Kitaphanalar

24.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny hem-de habar beriş serişdelerini ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi

Täzelikler

24.12.2020

23-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň

Horjun

Medeni miras

23.12.2020

Milli gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nusgalarynyň biride horjunlardyr. Olar kilim, haly görnüşinde dokalyp, egne atyp gitmek üçin niýetlenilipdir.

Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

23.12.2020

Saglygy gorap saklamakda arassa agyz suwunyň örän uly peýdasy bar. Hut şonuň üçin hem lukmanlar her gün azyndan 1,5-2 litre golaý arassa agyz suwuny içmekligi maslahat berýärler

Kös

Medeni miras

22.12.2020

Gorkut ata zamanynda bir gapdalyna deri örtülip, tokmak bilen kakylyp çalynýan uly möçberdäki gazan we çanak görnüşli deprekler «kös» diýlip atlandyrylypdyr.

Saglyk kadalaryny berjaý edeliň!

Täzelikler

22.12.2020

Kesellemegiň öňüni almak üçin agyz-burun örtüklerini dakyp çykmak zerurdyr. Agyz-burun örtüginiň ýokarsyndaky simli zolagy burnuň üstünde gysdyrmaly.

«Dehistanyň gündogar kerwensaraýy»

Taryhy ýadygärlikler

22.12.2020

Taryhy ylmy edebiýatlarda «Dehistanyň gündogar kerwensaraýy» ady bilen hasaba alnan ýadygärlik Dehistan şäheriniň harabalygynda mälim edilen üç sany kerwensaraýyň biridir.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Kitaphanalar

21.12.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany»