HABARLAR


Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

17.04.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir. Türkmenistan öz Bitaraplygyna eýe bolmaklygy bilen ençeme taryha ...

«Sagdyn nesil – bagtyýar geljek»

Kitaphanalar

17.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama laýyklykda ...

«Sagdynlygyň watany sen, Bitarap Türkmenistan»

Kitaphanalar

17.04.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdebi

Unaş

Medeni miras

16.04.2020

Unaş türkmen aşhanasynda ýaz-gyş aýlary sowuklama garşy ulanylýan milli tagamlarymyzyň biridir. Unaşy taýýarlamaklyk yhlasy talap edýär. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli.

«Alkyş aýdyp Arkadagyň adyna, toý tutulýar bedewleriň şanyna»

Kitaphanalar

16.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan – bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ahalteke bedewlerimiziň şanyna uly toý tutulýar.

Köne Nusaý galasynyň goranyş diwary

Taryhy ýadygärlikler

15.04.2020

Köne Nusaý galasyny gurmak üçin tebigy belentlik saýlanylyp alnypdyr we berk tekiz binýadynyň üstünde gala diwarlary galdyrylypdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — «Ýaşyl» tehnologiýalar — halk hojalyk toplumyny ösdürmekde ileri tutulýan ugur

Täzelikler

15.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşky gurşawy goramak hem-de bu ugurda abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ulgamynda...

Göçme sergi

Muzeýler

14.04.2020

Türkmen halkynyň milliliklerine çuňňur hormat goýýan Gahryman Arkadagymyz milli mirasy ile ýaýmaga, dünýä çykarmaga giň mümkinçilikler döredýär.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri we milli mirasy»

Muzeýler

14.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti uly rowaçlyklara beslenýär. Adamzat nesliniň taryhy, medeniýeti bilen bagly gymmatlyklarymyzy dikeltmekde, dünýä halklarynyň ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

14.04.2020

13-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna