HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň wideoaragatnaşyk arkaly sammitine gatnaşdy

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra, häzirki döwürde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Syýahatçylyk - röwşen geljekli pudak

Syýahatçylygyň mekany

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysady işleriň ähli görnüşlerinde uly sepgitlere ýetildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we öňdebaryjylygynda ýetilen sepgitler bilen çäklenmän...

«Türkmen tebigatynyň täsinlikleri» atly göçme sergi

Muzeýler

13.04.2020

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş bölümi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 19-njy orta mekdebinde «Türkmen tebigatyň täsinlikleri» atly göçme sergisi gurnaldy.

«Il saglygy – ýurt baýlygy»

Muzeýler

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylymyz täze üstünlikler bilen dowam edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtyň gurlyşyk desgalaryndaky işler bilen tanyşdy

Täzelikler

10.04.2020

9-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýlary bilen tanyşdy.

«Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy»

Kitaphanalar

10.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen teatr sungatyna bagyşlanyp, «Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy» ...

«Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda»

Täzelikler

10.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda «Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda» atly bäsleşik sergisi gurnaldy.

Türkmenistanyň çägindäki paleontologiýa tapyndylary

Muzeýler

10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Diýarymyzyň özboluşly tebigatyny...

2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

10.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi