HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

10.12.2020

9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň söwda toplumynda işleriň häzirki ýagdaýyna

«Bitarap Watanym-Türkmenistanym»

Kitaphanalar

10.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy Aşgabat şäherindäki 79-njy orta

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

09.12.2020

8-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky

«Bitaraplyk syýasaty-milli ösüşimiziň nusgalyk binýady»

Muzeýler

09.12.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek

«Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen»

Muzeýler

09.12.2020

Biziň Watanymyz hemişelik Bitaraplygy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen ýeke-täk döwletdir. Ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky

«Halkara Bitaraplyk- baky bagtyýarlyk»

Kitaphanalar

09.12.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hemişelik Bitaraplygmyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli edebi duşuşyk agşamy geçirildi.

«Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar!»

Muzeýler

08.12.2020

Bu gün Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdumyz «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramçylyk toýuny toýlaýar.

«Bitaraplyk-bagta binýat»

Kitaphanalar

08.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy Aşgabat şäherindäki 17-nji orta mekdepde Baky Bitaraplygymyzyň

Milli medeniýetimiziň şanly gadamlary

Täzelikler

07.12.2020

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 1–12-nji dekabr aralygynda geçirilýän halkara

«Baky Bitaraplyk –bagt dünýäsi»

Kitaphanalar

07.12.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäher Baş bilim