HABARLAR


Bitaraplyk waspy dillerde dessan

Täzelikler

07.04.2020

2020-nji ýylyň 2-nji aprelinde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň uly konsert zalynda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly ...

Arzuwlanan «Ak gämi»

Teatr we kino dünýäsi

06.04.2020

4-nji aprelda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy.

«Asma ýoly»

Syýahatçylygyň mekany

06.04.2020

Gün-günden gözelleşýän paýtagtymyz Aşgabat şäheri özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary, seýilgähleri bilen jahankeşdeleriň kalbyna şatlyk çaýýar.

«Gyzyl şyrdajyk» şatlyk paýlady

Teatr we kino dünýäsi

04.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň A.S.Puşkin adyndaky döwlet drama teatrynyň artistleri Mary welaýatynda döredijilik saparynda boldular.

Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

03.04.2020

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda ýerleşýän, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm duralgalaryň biri bolan XI-XII asyrlara degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ...

«Sport – saglygyň gözbaşy»

Kitaphanalar

03.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 2-sine ...

2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

03.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Zyýarat syýahatçylygy – milli medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir

Syýahatçylygyň mekany

02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen türkmen halky özüniň medeni mirasyna, taryhyna eýe bolýar we beýleki halklar bilen ynsanperwer, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýär.

«Guşlar tebigatyň bezegi»

Muzeýler

02.04.2020

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan «Guşlar tebigatyň bezegi»

Sagdyn durmuş – uly bagt

Täzelikler

01.04.2020

Diýarymyzyň parahatçylygy, halkymyzyň abadançylygy, alnyp barylýan işleriň rowaçlygy, geljegimiziň aýdyňlygy üçin çuňňur aladalanýan hormatly Prezidentimiziň