HABARLAR


Diş toýy

Medeni miras

04.06.2020

Çaga toýlarynyň arasynda «Diş toýy» hem her bir maşgalada tutulýan kiçiräk toýlaryň biri. Çaga dünýä inensoň onuň her bir hereketi, onuň ösüşindäki bolup geçýän her bir üýtgeşme maşgalanyň guwanjyna öwrülýär.

Ö.Öwezowyň «Bagt mekany» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

03.06.2020

Öremyrat Öwezowyň «Bagt mekany» atly eseri esasynda Bekmyrat Hallyýewiň sahnalaşdyran bu drama oýnunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimizde ...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde tassyklanan Türkmenistanyň Prezidentiniň ynsanperwer syýasatyndan

«Biz bagtyýar çagalar»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistan bagtly çagalaryň mekany. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň sagdyn kemala gelmegi olaryň gowy okap terbiýe almagy üçin Hormatly

Gargy tüýdük

Medeni miras

03.06.2020

Gargy tüýdük üflenip çalynýan türkmen milli saz gurallaryna girýär. Arheologik maglumatlaryň tassyklamagyna görä, gargy tüýdük türkmenlerde ilkinji saz guraly bolupdyr.

Baýramçylyk dabaralary

Konsertler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 31-nji maýynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Aşgabat» seýilgähinde M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Täzelikler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 2-nji iyunynda «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda wideo maslahat görnüşinde Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmaga degişli teklipler boýunça iki günlük ...

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Muzeýler

03.06.2020

Birinji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni bellenýär. Bu ajaýyp senäniň ählumumy baýram edilmegi adamzadyň çagalar barada edýän aladasyny,

«Milli mirasyň nusgasy»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan ýaşlary türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen ýakyndan tanyşdyryp, ony wagyz etmek boýunça ýurdymyzyň birnäçe çagalar ...

«Siz durmuşyň gözelligi, geljegi»

Kitaphanalar

03.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 1-ne «Aşgabat» seýilgähinde Çagalary goramagyň ...