HABARLAR


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

13.11.2020

12-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler ...

«Abadan, asuda – Bitarap Watan»

Täzelikler

13.11.2020

Golaýda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylymyzda

«Milli mirasymyza belent sarpa»

Konsertler

13.11.2020

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Herrikgala Medeniýet öýüniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk

Bitarap Türkmenistan sport giňişliginde

Kitaphanalar

12.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat

«Parahatlyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Täzelikler

12.11.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda medeniýeti we sungaty ösdürmekde yzygiderli durmuşa geçirýän beýik

Köp sanly jaý toýlary «Döwlet adam üçindir» diýen şygaryň dabaralanmasy Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

12.11.2020

10-njy noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde

Lukmanyň maslahaty

Täzelikler

11.11.2020

Häzirki döwürde ýurdumyzda keselleriň öňüni almakda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Olaryň hatarynda suwlaryň arassalygyna gözegçilik etmek, akaba suwlaryň

Ýylyň ähli paslynda saglygyňyzy goramak üçin Lukmanyň maslahatlary

Täzelikler

10.11.2020

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara laýyklykda geçirilýär.

Ýazlag ýada çopan çörekleri

Medeni miras

10.11.2020

Häzirki döwürde bolşy ýaly, Garagum ýaýlasy geçmişde hem rysgal-berekediň, bolçulygyň çeşmesi bolupdyr. Bahar ygally gelen ýyllary adamlar Garagum

Ählihalk bag ekmek dabarasy

Täzelikler

09.11.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň