HABARLAR


Wagyz-nesihat edildi

Kitaphanalar

17.03.2020

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Täzelikler

17.03.2020

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan ...

Mukam ýolunyň dowamy

Täzelikler

16.03.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň uly ojagy bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ussat mugallymlaryň halypalyk etmeginde ...

Nobatdaky göçme sergisi

Muzeýler

16.03.2020

2020-nji ýylda «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

Aýa Serhenowanyň şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

Muzeýler

16.03.2020

Suratkeş, grafik, nakgaş Aýa Serhenowa tükeniksiz fantaziýa we döredijilik başarnyga mahsusdyr.

Ýüzärlik

Täzelikler

16.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 13-nji martynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde...

Döredijilik sergisi

Muzeýler

11.03.2020

Türkmen sungatynyň ajaýyplygy we onuň gözelligi, diňe bir öz watanymyzda meşhurlyga eýe bolman, eýsem dünýä ýüzünde uly at-abraýa eýedir.

“Kalby bahar zenanlar”

Muzeýler

11.03.2020

Baharyň ilkinji günleri bilen gelýän mährem baýramçylyklarymyzyň biri-de hormata, uly sarpa mynasyp owadan gelin gyzlarymyzyň, nurana keşpli enelerimiziň güni bolan 8-nji mart

«Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr»

Konsertler

11.03.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ýurdumyzda ählihalk tarapyndan bellenilýän baýramçylyklara bagyşlanyp dürli medeni çäreler...

Zemin görki – Zenan!

Konsertler

11.03.2020

Ýurdumyzda uludan bellenilýän baýramlarymyzyň biri-de Halkara zenanlar günidir.