HABARLAR


«Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly muzeýara ylmy-usuly maslahat

Muzeýler

23.08.2021

2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly onlaýn arkaly ylmy-usuly maslahat geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Döwlet medeniýet

PALAS DOKAMAK

Medeni miras

23.08.2021

Ene-mamalarymyz düşekleriň dürli görnüşlerini döredipdirler, dokapdyrlar, öndüripdirler we düşenipdirler. Şolaryň arasynda palaslara hem uly orun degişli. Palas hem türkmen durmuşynda gadymdan bäri ulanylýan düşekleriň biri.

“Arkadagyň sagdyn durmuş ýörelgesi”

Kitaphanalar

23.08.2021

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasy bilen Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilelikde gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet gullugynyň Gökderedäki

Magtymguly, adyň doldy jahana...

Teatr we kino dünýäsi

20.08.2021

Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama

Magtymguly, adyň doldy jahana...

Täzelikler

20.08.2021

Şu ýylyň 7-13-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde türki halklaryň «Nowruz» atly XV halkara festiwaly geçirildi. Festiwala Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama

ARASSAÇYLYK SAGLYGY GORAMAKDYR

Täzelikler

20.08.2021

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Saglyk» döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, saglygy goraýyş ulgamynda uly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen epidemiologik ýagdaýlar zerarly

“MIRAS” ŽURNALY HALKYMYZYŇ TARYHY-MEDENI GEÇMIŞI BARADA

Täzelikler

20.08.2021

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ýylyň her çärýeginde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany

“Rus halk ertekilerine syýahat”

Kitaphanalar

20.08.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde rus halk ertekilerine bagyşlanan “Rus halk ertekilerine syýahat”ady bilen

BAGTYÝARLYK DÖWRÜMIZIŇ ÇEPER KEŞBI

Täzelikler

20.08.2021

Golaýda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

ŞÖHRATLY SENE DOSTLUKLY ÝURTDA DABARALANÝAR

Täzelikler

20.08.2021

16 — 18-nji awgustda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ýurduň Milli kitaphanasynyň kongresler zalynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden dabaralandyrylýan mukaddes