HABARLAR


«Medeniýetiň howandary-Watan ykbaly Arkadag»

Kitaphanalar

26.06.2020

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni

Sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

Teatr we kino dünýäsi

25.06.2020

Bilşimiz ýaly, Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

25.06.2020

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň...

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

Konsertler

25.06.2020

Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

24.06.2020

23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Elbukja

Medeni miras

24.06.2020

Elbukja gelin-gyzlaryň gerekli esbaplary salynýar. Türkmen zenanlary ownuk-uşak zatlaryny saklamak üçin gutulary, egin-eşigini saklaýan bukjalary, çuwallary, torbalary ulanypdyrlar.

Medeniýet hepdeligi — 2020: ikinji gün

Konsertler

24.06.2020

23-nji iýunda Daşoguz welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasynyň ...

Medeniýet günlerine bagyşlanan ylmy-amaly maslahaty

Täzelikler

24.06.2020

Ajap eýýamda bedew bady bilen öňe barýan eziz watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenip, guwandyryjy ösüşleriň dünýä dolýan döwründe, ýurdumyz döredijilikli zähmetiň ...

Altynsow bugdaýly meýdanlar — Watanymyzyň rowaçlygynyň ajaýyp nyşany

Täzelikler

23.06.2020

22-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ahal welaýatynda boldy. Döwlet Baştutanymyz saparynyň çäklerinde welaýatdaky täze senagat toplumlarynyň ...

Sport bäsleşigi

Kitaphanalar

23.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet ...