HABARLAR


Ýazmuhammet Köse

Medeni miras

23.06.2020

Türkmen halkynyň gadymdan bäri dowam edip gelýän saz senediniň biri bolan gargy tüýdügiň hakyky eýeleri hakynda söhbet açylanda ozaly bilen ussat sazanda Ýazmuhammet Kösäniň ady ýadyňa düşýär

Halkymyzyň ruhubelentligi Watanymyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrýar

Konsertler

23.06.2020

22-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän ...

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde alnyp barylýan işler

Taryhy ýadygärlikler

22.06.2020

Hormatly Przeidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen...

Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Täzelikler

22.06.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi şu ýyl Daşoguz welaýatynda geçirilýär. Sizi Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet ...

«Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly»

Muzeýler

22.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti we sungaty ajaýyp gözellikler bilen her bir adama uly täsirini ýetirýär. Biziň milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň bu günki gün diňe bir öz watanymyzda däl...

«Medeniýete ýol açdyň, sag bol eziz Arkadag»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow we Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 133-nji orta ...

«Medeniýet -Milli baýlyklaryň altyn täji»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 88-nji orta ...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.06.2020

18-nji iýunda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Tükmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza tarap ugrady.

«Medeniýet – halkyň ruhy baýlygy»

Muzeýler

19.06.2020

Medeniýet türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda döwletleri we halklary ýakynlaşdyrýan uly güýç hasaplanylypdyr we oňa çäksiz sarpa goýlupdyr.

«Halk oýunlary – milli edep mekdebi»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde iýun aýynyň 18-ne Gökderedäki ...