HABARLAR


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

19.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

«Bu gün dünýä çykýar Arkadag bilen türkmen medeniýeti, türkmen sungaty!»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ilkinji Zenanlar guramasy bilen birlikde «Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni» mynasybetli...

Oba maksatnamasy hereketde: obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň şerti Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

Täzelikler

18.06.2020

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda...

Döredijiligiň we jebisligiň baýramy

Kitaphanalar

18.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda, Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda...

Mirasym mertebäm – Terbiýe mekdebim

Täzelikler

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Mejlisi...

Bol hasyl sebitleriň önümçilik kuwwatyny artdyrýar Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

Täzelikler

17.06.2020

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

«Asyrlara ýörelge- nesillere görelde»

Muzeýler

17.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärlikleriniň, milli gymmatlyklarynyň hazynasy bolup durýar.

«Milli mirasym, gözel tebigatym»

Muzeýler

17.06.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň Etnografiýasy ylmy barlag bölümi tarapyndan, Gökderedäki «Altyn damja»çagalar sagaldyş ...

«Kitaply nesil – bagtly nesil»

Kitaphanalar

17.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde ...

Türkmenistanlylaryň saglygy we dynç alşy — döwletimiziň esasy aladasy

Täzelikler

16.06.2020

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş ...