HABARLAR


«Bagtyýar çagalaň bagtly geljeginiň Watanydyr, Bitaraplyk mekanym»

Kitaphanalar

16.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, 132-nji orta mekdebiniň ýanynda döredilen çagalaryň tomusky dynç alyş

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty»

Muzeýler

16.06.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde golaýda «Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Uçurumlaryň döwlet synaglary

Täzelikler

16.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadag Prezidentimiz talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary

Abiwerdiň kerwensaraýy

Taryhy ýadygärlikler

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

15.06.2020

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Syýahatçylyk we tebigat gözellikleri

Syýahatçylygyň mekany

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen ýurdumyzda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmeklige uly üns berilýär. Syýahatçylyk Türkmenistanyň döwlet syýasatynda ...

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimizde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar ..

Göçme sergi

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 16-21-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

15.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 16-21-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

«Ylym döwletiň kuwwaty»

Täzelikler

12.06.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky agzybirlikli zähmeti bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler .