HABARLAR


«Bitarapdyr Diýarym - dünýä doldy owazym»

Täzelikler

12.06.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň howandary bolan Hormatly Arkadagymyzyň edýän atalyk aladasy esasynda sungatymyz ajaýyp ösüşlere eýe bolýar.

Gözellik ondur, dokuzysy dondur

Medeni miras

12.06.2020

Halk egin-eşikleri asyrlaryň dowamynda kemala gelipdir we kämilleşipdir. Şeýlelikde halkymyzyň milli aýratynlyklaryny özünde jemleýän milli lybaslarymyzyň dürli görnüşleri döräpdir.

«Daýahatyn» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

12.06.2020

Bu sahna oýny Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda ylmy maglumatlary getirilen, halkymyzyň içinde dilden-dile rowaýat

Ekerançylaryň yhlasly zähmeti bilen türkmen saçaklarynyň berekedi artýar Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Täzelikler

11.06.2020

10-njy iýunda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi...

«Ylym – ýurduň kuwwaty»

Muzeýler

11.06.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Ylymlar güni 2008-nji ýyldan bäri döwlet derejesinde bellenilip geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde ...

«Medeniýet- ylham gözbaşy, Magtymguly Pyragy- halkyň ruhy çyragy»

Kitaphanalar

11.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Medeniýet- ylham gözbaşy..

«Ylym-bilim – ýaşlaryň ýaraşygy»

Kitaphanalar

11.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 11-ne Gökderedäki «Nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ...

Oba hojalyk önümçiligini döwlet tarapyndan goldamagyň maksady azyk bolçulygydyr Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

Täzelikler

10.06.2020

9-njy iýunda Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

«Halkymyz bagta ýetdi Siziň bilen Arkadag»

Kitaphanalar

10.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan «Halkymyz bagta ýetdi Siziň bilen Arkadag» atly ...

Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

10.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek