HABARLAR


Wagyz-nesihat dabarasy

Täzelikler

30.09.2020

Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzyň ähli ulgamlary gün saýyn uly ösüşlere eýe bolýar, raýatlarymyzyň erkin bolelin durmuşda ýaşamaklary üçin döwletimiz tarapyndan uly aladalar edilýär.

«Bitaraplyk şygyrlarda şanyň bar»

Kitaphanalar

30.09.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen ...

Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary

Täzelikler

29.09.2020

26-njy sentýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan ägirt uly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Täzelikler

29.09.2020

28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Täzelikler

29.09.2020

27-nji sentýabrda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň taryhynda

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak çäresine gatnaşdy

Täzelikler

29.09.2020

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly özgertmeleriň nyşany bolan ...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabara

Konsertler

29.09.2020

2020-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzdaky «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde baýramçylyk konserti geçirildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Täzelikler

26.09.2020

2020-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda...

«Garaşsyzlygymyzyň – reňk öwüşginleri»

Täzelikler

26.09.2020

Ýakynda Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabyny halkymyza sowgat berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Täzelikler

25.09.2020

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi.