HABARLAR


Hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çeşmesi” kitabyndan “Bijeli oglan aglamaz” atly atalar sözi barada söhbetdeşlik

Kitaphanalar

23.11.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda körpe okyjylary bilen tapmaçalar esasynda bäsleşik geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda iki topar hem deň netije gazandy. Hünärmenlerimiz ýeňijini bije çekmek arkaly saýlady.

Sport — sagdynlygyň gözbaşy

Täzelikler

22.11.2021

Hereket saglygyň sakasy, sagdynlygyň gözbaşy hasaplanýar. Adam bedenine fiziki maşklaryň aýratyn ähmiýetlidigi hemmelere mälimdir. Sazlaşykly beden maşklary adamyň sagdyn bolmagyny üpjün edýär,

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy

Täzelikler

22.11.2021

20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň

TÄZE “ERKIN” SEÝILGÄHI AŞGABADYŇ ÝAŞYL LYBASYNA GÖRK GOŞDY

Täzelikler

22.11.2021

19-njy noýabrda paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde açylan “Erkin” atly täze, döwrebap seýilgäh hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan, Aşgabady ösdürmegiň şähergurluşyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

22.11.2021

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu desga türkmen paýtagtynyň ajaýyp künjekleriniň birine öwrüldi.

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty

Syýahatçylygyň mekany

22.11.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli halkara maslahatyny,

“ Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygy (Halypa kitaphanaçysy we halyçy zenan Şalar Öräýewa bilen döredijilik duşuşygy)

Kitaphanalar

22.11.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda “ Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi.

SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Täzelikler

19.11.2021

Gündelik iýip-içýän önümlerimiziň kadaly bolmagy bedeni gurplandyrýar we dürli ýokançlaryň öňüni almaga kömek edýär. Iýýän iýmitlerimiziň düzüminde mikroelementleriň, witaminleriň, aminoturşularyň,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AZERBAÝJAN RESPUBLIKASYNYŇ YKDYSADYÝET MINISTRINI KABUL ETDI

Täzelikler

19.11.2021

18-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi

Täzelikler

19.11.2021

18-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de birnäçe döwletleriň