HABARLAR


Muzeýe gezelenç

Muzeýler

20.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen halkymyzyň taryhyny öwrenmek, merdana pederlerimiziň sarpasyny belentde tutmak, şu günki we geljekki nesilleri ...

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI WE RESMINAMA DOLANYŞYGYNY SANLYLAŞDYRMAK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

19.03.2020

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasary ...

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

Täzelikler

19.03.2020

18-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

«Nowruz geldi, bu bagtyýar Diýara»

Muzeýler

19.03.2020

Ata-babalarymyz Nowruzy täzelenişiň nyşany, täze durmuşyň başlangyjy hasaplapdyrlar, bagtyň, berekediň gelmegi hökmünde garşylapdyrlar.

Gurnaklaryň nobatdaky sapaklary

Muzeýler

19.03.2020

«Ýaş suratkeş» gurnagynda okuwçylar Nowruz baýramyna bagyşlanan we ýaz paslyna degişli taslamalary taýýarladylar.

Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

18.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ...

«Milli miras mertebäm»

Muzeýler

18.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Döwlet muzeýiniň Bitaraplyk muzeýi şahamçasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki 64-nji orta mekdepde «Milli miras mertebäm» ...

Özbegistan Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň, ýurtda hereket edýän diplomatik ...

TEBIGATY GORAP SAKLAMAK — MILLI LIDERIMIZIŇ SYÝASATYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGRY

Täzelikler

18.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy

Gyrgyz Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Golaýda Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky