HABARLAR


2020-nji ýylyň 04-10-njy maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

01.05.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 04-10-njy maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

« Sagdynlyk-ýaşaýşyň, gülläp ösüşiň gönezligidir»

Kitaphanalar

30.04.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 68-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda «Sagdynlyk-ýaşaýşyň, gülläp ösüşiň gönezligidir» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Gerçek ýigit

Täzelikler

30.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyz günsaýyn ösüşlere we özgerişlere beslenýär.

«Medeniýet galkynýar Arkadag bilen!»

Kitaphanalar

30.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sungat bölümi «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli ...

«Sagdyn nesil-bagtyýar gelejek»

Täzelikler

30.04.2020

Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyz gün saýyn ösüşlere beslenýär. Talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary, saýlap alan hünärlerinden gelejekde ökde hünärmenler bolup watanymyza halkymyza gerekli ...

Saglyk — bahasyz baýlyk

Täzelikler

30.04.2020

Ýitir respirator keselleriniň köpçülikleýin ýaýraýan möwsümlerinde şular maslahat berilýar:

« Müňýyllyk mirasyň waspy»

Muzeýler

29.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak, goramak we sergilemek arkaly halkymyza wagyz etmek maksady bilen...

Bedew atyň keşbi gadymy nusgalarda

Taryhy ýadygärlikler

29.04.2020

Meşhur ahalteke atlarynyň watany bolan Türkmenistan üçin bedewleriň şekilini suratlandyrmagyň aýratyn ähmiýeti bardyr.

«Sagdynlyk – bagtyýarlyk»

Kitaphanalar

29.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde «Sagdynlyk – bagtyýarlyk» atly söhbetdeşlik geçirdi

«Aýdym-saza baglanan ömür»

Kitaphanalar

29.04.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 27-ne Aşgabat