HABARLAR


«Zehinli çagalar»

Kitaphanalar

24.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde kitaphananyň okyjylarynyň arasynda «Zehinli çagalar»

«Parahatçylyk, ynanyşmak - dünýäň bagty, Arkadag»

Kitaphanalar

24.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Aşgabat şäherindäki

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, «Türkmen atlary»

Döredijilik duşuşygy

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen Ermenistanyň Komitas adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygy geçirildi.

«Döwletlilik, parahatlyk, dost-doganlyk ýörelgämiz»

Kitaphanalar

23.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň

Çagalaryň söýgüli şahyry

Kitaphanalar

22.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Kitaphanalar

22.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Garadamak şäherçe kitaphana

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

22.02.2021

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwrebap bibliografik görkezijiler

Kitaphanalar

19.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmen Döwlet Medeniýet instituty bilen bilelikde «Döwrebap bibliografik görkezijiler»

«Mukaddes Garaşsyz Türkmenistanym-şahyrlaryň dillerinde dessanym»

Kitaphanalar

19.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 76-njy orta mekdebiň