HABARLAR


HAZAR DEŇZINIŇ DAŞKY GURŞAWYNY GORAMAK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda Oba hojalyk toplumynyň binasynda «Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Şanly senä — Hazar deňziniň gününe bagyşlanan bu maslahaty hormatly

MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ÖMRI — MERDANALYGYŇ NUSGALYK MEKDEBI

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde «Merdanalyk mekdebi» ady bilen dabaraly çäre geçirildi. Ol içeri işler edaralarynyň hormatly

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň täze binalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Täzelikler

12.08.2021

11-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz Güýçleriniň täze harby bölüminiň hem-de Döwlet serhet gullugynyň serhet galasynyň täze binalar we

“Parahatçylygyň we ynanyşmagyň dünýä ykraryýeti”

Kitaphanalar

12.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli

Sagdyn bolmagyň kadalary

Täzelikler

12.08.2021

Saglygyňy goramak üçin, ilki bilen, bedeniň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak gerek. Munuň üçin bolsa sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeli. Bedenterbiýe maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmeli, sport bilen meşgullanmaly.

“Arçman” şypahanasynyň dynç alyş-sagaldyş syýahatçylygy üçin ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

12.08.2021

Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekden hem-de halkymyzyň maddy we medeni durmuşyny yzygiderli gowulandyrmakdan ybarat bolup durýar.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde gurnalan amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Muzeýler

11.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Awaza dynç alyş zolagynyň „Berkarar“ myhmanhanasynda gurnalan amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Muzeýler

11.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Awaza dynç alyş zolagynyň „Berkarar“ myhmanhanasynda amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi gurnaldy.

Döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

11.08.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasy, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Mary welaýatynyň Mary şäheriniň merkezi kitaphanalarynyň bilelikde gurnamagynda

Dostlugyň şanyna ýaňlanan mukam

Täzelikler

11.08.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 6-njy awgustda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. Gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiziň