HABARLAR


Döredijilik sergisi

Muzeýler

11.03.2020

Türkmen sungatynyň ajaýyplygy we onuň gözelligi, diňe bir öz watanymyzda meşhurlyga eýe bolman, eýsem dünýä ýüzünde uly at-abraýa eýedir.

“Kalby bahar zenanlar”

Muzeýler

11.03.2020

Baharyň ilkinji günleri bilen gelýän mährem baýramçylyklarymyzyň biri-de hormata, uly sarpa mynasyp owadan gelin gyzlarymyzyň, nurana keşpli enelerimiziň güni bolan 8-nji mart

«Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr»

Konsertler

11.03.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ýurdumyzda ählihalk tarapyndan bellenilýän baýramçylyklara bagyşlanyp dürli medeni çäreler...

Zemin görki – Zenan!

Konsertler

11.03.2020

Ýurdumyzda uludan bellenilýän baýramlarymyzyň biri-de Halkara zenanlar günidir.

«Türkmenistan – Bitaraplyk ýoly bilen» atly sergi bilen tanyşdylar

Muzeýler

09.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda her ýylymyz aýratyn ady bilen bellenip geçilýär.

26-njy fewralynda muzeýde gurnaklaryň nobatdaky sapaklary geçdi

Muzeýler

09.03.2020

«Ýaş suratkeş» gurnagynda gök-önümlerden, ir-iýmişlerden ýeňil düzülen natýurmort çekmek temasynyň dowamy boldy.

«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

09.03.2020

Aşgabat şäherindäki 130-njy orta mekdepde «Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Türkmenistanda atly syýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmen halky özüniň ussatlyk derejesine ýetiren atçylyk hünäri we naýbaşy owadan atlary bilen dünýä bellidir.

Türkmenistan – Dünýä Syýahatçylygynyň Ýyldyzy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrümizde Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny dünýä derejesinde ösdürmäge...