HABARLAR


«Saglyk sakasynda duran Arkadag»

Kitaphanalar

24.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 133-nji orta mekdebiniň bilelikde ...

Türkmen bedewiniň baýramyna– täsin tomaşalar

Teatr we kino dünýäsi

24.04.2020

Halkymyza «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da» ýaly gymmatly kitaplary peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň kalby ...

BMG Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli başlangyçlaryny tutyşlygyna we doly goldaýar

Täzelikler

23.04.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi

«Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda «Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy.

Dünýä halklarynyň ýakynlaşmagynyň bähbidine medeni gatnaşyklar

Täzelikler

23.04.2020

22-nji aprelda ÝUNESKO-nyň howandarlygynda dünýäniň iki ýüzden gowrak ýurdunyň medeniýet ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda onlaýn wideomaslahaty geçirildi

Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde, ruhubelentlikde belläp geçýär.

Teleköpri arkaly onlaýn konsert

Täzelikler

23.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ösen aň-düşünjeli nesli terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda uly ösüşler bilen öňe barýar.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça maslahatlar

Täzelikler

22.04.2020

— sagdyn durmuş ýörelgelerine eýeriň: gowy ukyňyzy alyň, dogry we kadaly iýmitleniň, gün tertibiňizi dogry düzüň hem-de bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyň

Balkan täsinlikleri

Syýahatçylygyň mekany

22.04.2020

Balkan welaýaty Türkmenistanyň sebitleriniň arasynda aýratyn möhüm orny eýeleýär.

«Howandarly, Hakdan halatly bedew»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli kitaphana igärleriniň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik gurnaldy.