HABARLAR


Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Täzelikler

29.06.2020

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz

Medeniýet hepdeligi - 2020: bäşinji gün

Muzeýler

29.06.2020

26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Daşoguz welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi.

Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün

Konsertler

26.06.2020

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köpöwüşginli çärelere baý boldy.

Hormatly Prezidentimiz döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

26.06.2020

25-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary P.Agamyradowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň berýän maslahatlary:

Täzelikler

26.06.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň berýän maslahatlary:

«Medeniýetiň howandary-Watan ykbaly Arkadag»

Kitaphanalar

26.06.2020

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni

Sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

Teatr we kino dünýäsi

25.06.2020

Bilşimiz ýaly, Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

25.06.2020

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň...

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

Konsertler

25.06.2020

Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

24.06.2020

23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.