HABARLAR


Elbukja

Medeni miras

24.06.2020

Elbukja gelin-gyzlaryň gerekli esbaplary salynýar. Türkmen zenanlary ownuk-uşak zatlaryny saklamak üçin gutulary, egin-eşigini saklaýan bukjalary, çuwallary, torbalary ulanypdyrlar.

Medeniýet hepdeligi — 2020: ikinji gün

Konsertler

24.06.2020

23-nji iýunda Daşoguz welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasynyň ...

Medeniýet günlerine bagyşlanan ylmy-amaly maslahaty

Täzelikler

24.06.2020

Ajap eýýamda bedew bady bilen öňe barýan eziz watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenip, guwandyryjy ösüşleriň dünýä dolýan döwründe, ýurdumyz döredijilikli zähmetiň ...

Altynsow bugdaýly meýdanlar — Watanymyzyň rowaçlygynyň ajaýyp nyşany

Täzelikler

23.06.2020

22-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ahal welaýatynda boldy. Döwlet Baştutanymyz saparynyň çäklerinde welaýatdaky täze senagat toplumlarynyň ...

Sport bäsleşigi

Kitaphanalar

23.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet ...

Ýazmuhammet Köse

Medeni miras

23.06.2020

Türkmen halkynyň gadymdan bäri dowam edip gelýän saz senediniň biri bolan gargy tüýdügiň hakyky eýeleri hakynda söhbet açylanda ozaly bilen ussat sazanda Ýazmuhammet Kösäniň ady ýadyňa düşýär

Halkymyzyň ruhubelentligi Watanymyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrýar

Konsertler

23.06.2020

22-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän ...

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde alnyp barylýan işler

Taryhy ýadygärlikler

22.06.2020

Hormatly Przeidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen...

Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Täzelikler

22.06.2020

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi şu ýyl Daşoguz welaýatynda geçirilýär. Sizi Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet ...

«Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly»

Muzeýler

22.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti we sungaty ajaýyp gözellikler bilen her bir adama uly täsirini ýetirýär. Biziň milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň bu günki gün diňe bir öz watanymyzda däl...