HABARLAR


«Medeniýete ýol açdyň, sag bol eziz Arkadag»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow we Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 133-nji orta ...

«Medeniýet -Milli baýlyklaryň altyn täji»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 88-nji orta ...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Täzelikler

19.06.2020

18-nji iýunda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Tükmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza tarap ugrady.

«Medeniýet – halkyň ruhy baýlygy»

Muzeýler

19.06.2020

Medeniýet türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda döwletleri we halklary ýakynlaşdyrýan uly güýç hasaplanylypdyr we oňa çäksiz sarpa goýlupdyr.

«Halk oýunlary – milli edep mekdebi»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde iýun aýynyň 18-ne Gökderedäki ...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

19.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde 2020-nji ýylyň 23-28-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

«Bu gün dünýä çykýar Arkadag bilen türkmen medeniýeti, türkmen sungaty!»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ilkinji Zenanlar guramasy bilen birlikde «Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni» mynasybetli...

Oba maksatnamasy hereketde: obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň şerti Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

Täzelikler

18.06.2020

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda...

Döredijiligiň we jebisligiň baýramy

Kitaphanalar

18.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda, Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda...

Mirasym mertebäm – Terbiýe mekdebim

Täzelikler

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähiminden joşup çykan «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda Türkmenistanyň Mejlisi...