HABARLAR


Bol hasyl sebitleriň önümçilik kuwwatyny artdyrýar Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

Täzelikler

17.06.2020

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

«Asyrlara ýörelge- nesillere görelde»

Muzeýler

17.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärlikleriniň, milli gymmatlyklarynyň hazynasy bolup durýar.

«Milli mirasym, gözel tebigatym»

Muzeýler

17.06.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň Etnografiýasy ylmy barlag bölümi tarapyndan, Gökderedäki «Altyn damja»çagalar sagaldyş ...

«Kitaply nesil – bagtly nesil»

Kitaphanalar

17.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde ...

Türkmenistanlylaryň saglygy we dynç alşy — döwletimiziň esasy aladasy

Täzelikler

16.06.2020

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş ...

«Bagtyýar çagalaň bagtly geljeginiň Watanydyr, Bitaraplyk mekanym»

Kitaphanalar

16.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, 132-nji orta mekdebiniň ýanynda döredilen çagalaryň tomusky dynç alyş

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty»

Muzeýler

16.06.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde golaýda «Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Uçurumlaryň döwlet synaglary

Täzelikler

16.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadag Prezidentimiz talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary

Abiwerdiň kerwensaraýy

Taryhy ýadygärlikler

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

15.06.2020

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.