HABARLAR


Syýahatçylyk we tebigat gözellikleri

Syýahatçylygyň mekany

15.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen ýurdumyzda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmeklige uly üns berilýär. Syýahatçylyk Türkmenistanyň döwlet syýasatynda ...

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimizde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar ..

Göçme sergi

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek...

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 16-21-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

15.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 16-21-nji iýun aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

«Ylym döwletiň kuwwaty»

Täzelikler

12.06.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky agzybirlikli zähmeti bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler .

«Bitarapdyr Diýarym - dünýä doldy owazym»

Täzelikler

12.06.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň howandary bolan Hormatly Arkadagymyzyň edýän atalyk aladasy esasynda sungatymyz ajaýyp ösüşlere eýe bolýar.

Gözellik ondur, dokuzysy dondur

Medeni miras

12.06.2020

Halk egin-eşikleri asyrlaryň dowamynda kemala gelipdir we kämilleşipdir. Şeýlelikde halkymyzyň milli aýratynlyklaryny özünde jemleýän milli lybaslarymyzyň dürli görnüşleri döräpdir.

«Daýahatyn» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

12.06.2020

Bu sahna oýny Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda ylmy maglumatlary getirilen, halkymyzyň içinde dilden-dile rowaýat

Ekerançylaryň yhlasly zähmeti bilen türkmen saçaklarynyň berekedi artýar Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Täzelikler

11.06.2020

10-njy iýunda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi...

«Ylym – ýurduň kuwwaty»

Muzeýler

11.06.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Ylymlar güni 2008-nji ýyldan bäri döwlet derejesinde bellenilip geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde ...