HABARLAR


«Milli mirasyň guwanjy»

Muzeýler

10.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady

Täzelikler

09.06.2020

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady.

Gökderedäki göçme sergi

Muzeýler

09.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak...

Ylym bagtly geljegiň binýadydyr

Täzelikler

09.06.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Ylymlar güni mynasybetli halypa mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ...

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä günine

Täzelikler

09.06.2020

Golaýda Bütündünýä Ýer şaryny goramaklygyň 50 ýyllyk hem-de Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanda Tebigaty goramagyň 25 ýyllyk ýubileýi mynasybetli ...

Информация о мерах, предпринимаемых правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции СОVID-19, изложенных в письме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Täzelikler

08.06.2020

В связи с появлением инфекции нового типа — коронавирусной инфекции СОVID-19, сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным вызовом, охватывающим обширные географические пространства, вли¬яющим на жизнь многих государств и народов.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat

Täzelikler

08.06.2020

Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň— COVID-19 koronawirus ýokanjynyň ýüze çykmagy bilen baglylykda, örän uly giňişlikleri öz gerimine alýan, köp sanly döwletleriň we halklaryň durmuşyna täsirini ýetirýän örän

Wäşileriň bäsleşigi jemlenildi

Teatr we kino dünýäsi

08.06.2020

Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň başynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen

Tamdyr salmak

Medeni miras

08.06.2020

Tamdyr mukkaddesdir. Onda adamyň höregi-çörek bişirilýär. Türkmen zenanlary hemişe tamdyrynyň, ojagynyň suwalgy, gelşikli, abat bolmagy üçin alada edýärler. Gyş-ýaz aýlary ýagyn ýaganda hem üstüni basyryp goýýarlar.

«Saglyk bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Kitaphanalar

08.06.2020

TSG we DS ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde «Saglyk bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr» atly ...