HABARLAR


Germaniýa Federatiw Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýä döwletlerinde hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly ...

Alekseý Wasilýewiň konserti

Konsertler

17.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň N.A.Rimskiý-Korsakow ...

«Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty»

Muzeýler

17.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna «Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty» atly sergisi açyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

17.03.2020

16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...

Wagyz-nesihat edildi

Kitaphanalar

17.03.2020

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Täzelikler

17.03.2020

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan ...

Mukam ýolunyň dowamy

Täzelikler

16.03.2020

Türkmen aýdym-saz sungatynyň uly ojagy bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ussat mugallymlaryň halypalyk etmeginde ...

Nobatdaky göçme sergisi

Muzeýler

16.03.2020

2020-nji ýylda «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

Aýa Serhenowanyň şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

Muzeýler

16.03.2020

Suratkeş, grafik, nakgaş Aýa Serhenowa tükeniksiz fantaziýa we döredijilik başarnyga mahsusdyr.

Ýüzärlik

Täzelikler

16.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 13-nji martynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde...