HABARLAR


Paýtagtymyzda «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyşy mynasybetli dabara hem-de «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada «Alkyş Size, şöhrat Size, Arkadag!» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi

Konsertler

30.06.2021

2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde kaşaň «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda geçirilen

“Bagtyýar durmuşymyzyň gül-gunçalary”

Kitaphanalar

28.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy ýaňy – ýakynda Gökderedäki “Şöhle” çagalar sagaldyş

“Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi”

Kitaphanalar

24.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Gökderedäki “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi” atly söhbetdeşligini geçirdi

Milli Liderimiz! Ýoluňyz aýdyň!

Kitaphanalar

24.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Milli Liderimiz! Ýoluňyz aýdyň!”

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Muzeýler

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň

“Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynda Garaşsyzlyk döwründe ýetilen sepgitler”

Kitaphanalar

24.06.2021

TDMM-niň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de B.Amanow ad. Döwlet çagalar kitaphanasy, Aşgabat şäher Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen bilelikde

Ak arzuwlaň hasyl boldy Pyragy

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Ak arzuwlaň hasyl boldy Pyragy”

Medeniýet – milletiň buýsanjy, halkyň kalbydyr

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr Medeniýet öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň

Arkadagyň sungaty, göwünleriň ganaty.

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrap