HABARLAR


Çaga lybaslarynyň bezegi

Medeni miras

05.06.2020

Türkmen gelin-gyzlary çaga eşiklerini çaga mahsus häsiýetde bezemegi başarypdyrlar. Hatda çaga kirligini hem el nagyşlary bilen bejeripdirler.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

05.06.2020

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk ...

Sagdynlyk, ruhubelentlik-döwrüň baş şygary

Kitaphanalar

05.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi bilen Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde «Sagdynlyk, ruhubelentlik-döwrüň baş şygary» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Tebigat biziň dostumyzdyr»

Kitaphanalar

05.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 5-ne Gökderedäki «Çynar» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde 5-nji iýun - Daşky ...

Diş toýy

Medeni miras

04.06.2020

Çaga toýlarynyň arasynda «Diş toýy» hem her bir maşgalada tutulýan kiçiräk toýlaryň biri. Çaga dünýä inensoň onuň her bir hereketi, onuň ösüşindäki bolup geçýän her bir üýtgeşme maşgalanyň guwanjyna öwrülýär.

Ö.Öwezowyň «Bagt mekany» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

03.06.2020

Öremyrat Öwezowyň «Bagt mekany» atly eseri esasynda Bekmyrat Hallyýewiň sahnalaşdyran bu drama oýnunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimizde ...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde tassyklanan Türkmenistanyň Prezidentiniň ynsanperwer syýasatyndan

«Biz bagtyýar çagalar»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistan bagtly çagalaryň mekany. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň sagdyn kemala gelmegi olaryň gowy okap terbiýe almagy üçin Hormatly

Gargy tüýdük

Medeni miras

03.06.2020

Gargy tüýdük üflenip çalynýan türkmen milli saz gurallaryna girýär. Arheologik maglumatlaryň tassyklamagyna görä, gargy tüýdük türkmenlerde ilkinji saz guraly bolupdyr.

Baýramçylyk dabaralary

Konsertler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 31-nji maýynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Aşgabat» seýilgähinde M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky