HABARLAR


Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Täzelikler

03.06.2020

2020-nji ýylyň 2-nji iyunynda «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda wideo maslahat görnüşinde Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmaga degişli teklipler boýunça iki günlük ...

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Muzeýler

03.06.2020

Birinji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni bellenýär. Bu ajaýyp senäniň ählumumy baýram edilmegi adamzadyň çagalar barada edýän aladasyny,

«Milli mirasyň nusgasy»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan ýaşlary türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen ýakyndan tanyşdyryp, ony wagyz etmek boýunça ýurdymyzyň birnäçe çagalar ...

«Siz durmuşyň gözelligi, geljegi»

Kitaphanalar

03.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 1-ne «Aşgabat» seýilgähinde Çagalary goramagyň ...

Syýahatçylygy ösdürmekde türkmen haly sungatynyň orny

Syýahatçylygyň mekany

01.06.2020

Dünýä ösüşiniň giňişligine ynamly ädimler bilen aralaşýan Türkmenistan hem syýahatçylyk pudagynyň ösýän ýurdy hökmünde tanalýar.

«Gül bezelen halym»

Muzeýler

01.06.2020

Türkmen halysy bütin dünýäde ykrar edilen sungat eserine öwrüldi. Bu gudratyň, ýagny türkmen halysynyň dokalyşyny öz gözleri bilen synlaýan jahankeşdeler, syýahatçylar haly barada örän

Çaga kürtekçesi, Köken

Medeni miras

01.06.2020

«Bal süýji, baldan-da bala» diýip, öz balasyny ýelden ýelpäp, Günden gorap ulaldýan türkmen halky çaga eşiklerine hem aýratyn ähmiýet berip, olaryň dürli görnüşlerini döredipdir.

Hasabat konserti

Täzelikler

01.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şeýle dabaralaryň biri hem şu gün Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda

Daşky gurşawy goramygyň Bütindünýä güni mynasybetli bäsleşik

Muzeýler

01.06.2020

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde ...

«Kerwensaraýyň» peştagy (XIII-XIV asyrlar)

Taryhy ýadygärlikler

29.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki ...