HABARLAR


Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bagtyýarlyk medeniýet öýi

Konsertler

27.05.2020

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Parahat ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 200 orunlyk Bagtyýarlyk medeniýet öýi 2014-nji ýylda açylyp ulanylmaga berildi.

Sallançak

Medeni miras

26.05.2020

Çagaly öýde sallançagyň bolmagy türkmen üçin mukaddeslik hasaplanylypdyr. Şonuň üçinem bäbek dünýä inenden köp wagt geçmänkä öýde sallançak gurlupdyr.

«El hünäri il gezer»

Muzeýler

26.05.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň etnografiýasy ylmy-barlag bölüminiň ylmy işgärleri hem-de Türkmenistanyň Halkara

«Türkmenistanyň milli gymmatlyklary»

Muzeýler

26.05.2020

Golaýda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly hem-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli çäre geçirildi.

Gaýnadylan suwuň peýdasy

Täzelikler

26.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak boýunça tutumly işlerde keselleriň öňüni almaklyga uly orun degişlidir.

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»

Muzeýler

23.05.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly many mazmuna eýedir. Türkmenistan daşary syýasy strategiýasy netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň...

Lukman maslahat berýär

Täzelikler

23.05.2020

Her gezek suw gaýnadanyňyzdan soň, suw gaýnadýan gabyňyzyň, çaýnegiňiziň düýbündäki çökündileri aýyrmaly.

«Aşgabat ak şäherim - ak bagtym»

Muzeýler

23.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň baýram edilmegi indi asylly däbe öwrüldi.

Aşgabat şäheri syýahatçylyk şäheridir

Syýahatçylygyň mekany

22.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda ýurdumyz gün-günden ösýär, özgerýär.

«Bagt şäherim Aşgabat»

Muzeýler

22.05.2020

Gözel ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy we öňdengörüjülikli syýasaty netijesinde düýpli özgerişlere eýe boldy.