HABARLAR


«Milli miras mertebäm»

Muzeýler

18.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Döwlet muzeýiniň Bitaraplyk muzeýi şahamçasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki 64-nji orta mekdepde «Milli miras mertebäm» ...

Özbegistan Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň, ýurtda hereket edýän diplomatik ...

TEBIGATY GORAP SAKLAMAK — MILLI LIDERIMIZIŇ SYÝASATYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGRY

Täzelikler

18.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy

Gyrgyz Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Golaýda Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky

Germaniýa Federatiw Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýä döwletlerinde hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly ...

Alekseý Wasilýewiň konserti

Konsertler

17.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň N.A.Rimskiý-Korsakow ...

«Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty»

Muzeýler

17.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna «Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty» atly sergisi açyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

17.03.2020

16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...

Wagyz-nesihat edildi

Kitaphanalar

17.03.2020

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Täzelikler

17.03.2020

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan ...