HABARLAR


«Ene toprak» gyzgyn garşylandy

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly ...

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

«Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň halk teatrlarynyň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik ...

Operalardan Owazlar

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň döwlet akademiki «Mariinskiý teatrynyň» opera

2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 21-28-nji fewral aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde

2020-nji ýylyň 03-08-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 03-08-nji mart aralygynda

«Janly gurjaklar» çagalaryň arasynda

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri ýurdumyzyň dürli künjeklerinde iş saparynda bolup, çagalara şatlyk paýlap, olaryň göwünlerini galkyndyrýarlar

Nusaýyň parfiýa döwrüniň galalary

Soňky habarlar

06.03.2020

Nusaý 5 asyryň dowamynda, ýagny b.e.ö. III-nji asyryň ortasynda b.e. III-nji asyryň birinji çärýeginiň ahyryna çenli ýaşan we gadymy dünýäniň iň kuwwatly

Gadymy Merw

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Bütündünýä mirasy komitetiniň 1999-njy ýylda bolup geçen XXIII sessiýasynda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň eteginde ýerleşýän Gadymy Merw