HABARLAR


Galpak toýy

Medeni miras

22.05.2020

Çaga bir, bir ýarym ýaşanda galpagy syrylyp, galpak toý edilýär. «Çile saçy agyr bolarmyş» diýen yrym bar. Çaganyň ilkinji saçyny daýysyna syrdyrmak däbi gadym döwürlerden bäri ...

«Türkmenistanyň milli mirasy»

Muzeýler

22.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Ak kepderileriň tomaşasy

Teatr we kino dünýäsi

21.05.2020

Ak kepderileriň tomaşasy bölüminde ýakymly sazyň ýaňlanmagynda, emeli usulda garjagazlaryň gaýmalalaşmagy astynda sirkiň körpeje...

«Asuda Watanym Türkmenistanym»

Täzelikler

21.05.2020

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebi bilen bilelikde ...

Gurnaklaryň sapaklary

Muzeýler

21.05.2020

«Ýaş tebigatçy» gurnagyň okuwçylary nobatdaky sapaklarynda Tebigat muzeýindäki Köýtendagyň Garlyk gowaklaryna syýahat etdiler we gyzykly maglumatlar öwrendiler.

«Paýtagtym-ak bagtym»

Kitaphanalar

21.05.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 84-nji orta mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda maý aýynyň 21-ne ...

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 23-24-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

20.05.2020

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 23-24-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 22-24-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

20.05.2020

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 22-24-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Milli Baýdagymyz – Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistanyň batly gadamlarynyň belent nyşanydyr

Täzelikler

20.05.2020

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanda milli senenamamyzyň iň şanly seneleriniň biri – Konstitusiýanyň we Döwlet tugunyň güni uly dabara bilen bellenilip geçildi.

Bäbek toýy

Medeni miras

20.05.2020

Her bir türkmen maşgalasy çaga dünýä ineninden, maşgala täze bir kiçijik ynsanyň gelip goşulmagyny uly buýsanç-şatlyk bilen belläp, ony toý tutmak bilen garşy alýar.