HABARLAR


Köneürgenç

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Mongollardan öňki döwürde Gürgenç diýilip atlandyrylan Köneürgenç özüniň gülläp ösen döwründe (XI-XII as.) türkmenleriň Horezmşalar döwletiniň paýtagty bolupdyr. Ilkinji mongollaryň çozuşyna

Soltan Alynyň kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Soltan Alynyň kümmeti, Nejmeddin Kubra kümmetiniň garşysynda ýerleşip, onuň plany we gurluşy Törebeg hanymyň kümmetini ýadyňa salýar.

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Seýit Jemaleddin binagärlik toplumy XV asyrda gurulýar. Metjidiň daşky we içki diwarlarynyň ýüzleri täsin dürli reňklerden düzülen syrçaly mozaikalar bilen bezelipdir.

Törebeghanymyň kümmeti (XIV asyr)

Taryhy ýadygärlikler

06.03.2020

Arhitektura ýadygärligi Törebeghanymyň kümmeti alymlaryň bellemeginde XIV asyr bilen senelenýär.

«Arçabil» myhmanhanasy

Syýahatçylygyň mekany

05.03.2020

Bäşýyldyzly «Arçabil» myhmanhanasy Köpetdagyň eteginde ýerleşen, Aşgabadyň görküne görk goşup oturan myhmanhanadyr.

Halk suratkeş Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralynyň 120 ýyllygy mynasybetli ...

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny...

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylykly syýasatynyň netijesinde oba-kendi şäher bilen bäsleşýän agzybir halkymyzyň ümzügi buýsançly ösüşlere tarap ..

«Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen» atly sergi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny şöhratlandyrmak we raýatlarymyzyň ...

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýyla “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.