HABARLAR


«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

09.03.2020

Aşgabat şäherindäki 130-njy orta mekdepde «Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistanda Syýahatçylygyň Görnüşleri Barada

Türkmenistanda atly syýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmen halky özüniň ussatlyk derejesine ýetiren atçylyk hünäri we naýbaşy owadan atlary bilen dünýä bellidir.

Türkmenistan – Dünýä Syýahatçylygynyň Ýyldyzy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrümizde Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny dünýä derejesinde ösdürmäge...

Syýahatçylyk

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda syýahatçylygyň hem-de myhmansöýerligiň milli nusgalarynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär.

Köýtendag döwlet goraghanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Köýtendag goraghanasy äpet Pamir-Alaý dag ulgamynyň Gissar gerşiniň bir şahasy bolan Köýten dagynyň günbatar eňňidinde ýerleşýär.

Köwata gowagy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Ýerasty kölli bu gowak Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär.

“Garagum Ýalkymy” – Alawly Oý

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Derweze – Türkmenistanda iň geň-enaýy ýerleriň biridir. Çölüň ortasyndaky ini 60 metr we çuňlugy 20 metre barabar

Hazaryň Mümkinçilikleri Adamzadyň Hyzmatynda

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenbaşy şäherinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň ösüş strategik ...

Aşgabat –syýahatçylyk merkezi

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabadyň özboluşly hem gadymy taryhy bar. Bu ajaýyp şäher Köpetdagyň etegindäki giň düzlükde, deňiz derejesinden 214-240 ...