HABARLAR


A.Gurbandurdyýewiň «Enemiň owlajygy» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

06.05.2020

Bu gurjak oýnunda gadym zamanda özüniň göz monjugy ýaly üç gyzyny durmuşa çykaryp, ýalňyz galan ene hakynda söhbet açylýar.

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli göçme sergi

Muzeýler

06.05.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

«Ýeňiş getiren merdanalar» atly sergi

Muzeýler

06.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda her ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji ýyllarynda bolup geçen Beýik Watançylyk urşynda gazanylan ...

«Merdana gerçeklere – baky şöhrat»

Muzeýler

06.05.2020

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistan özüniň dünýä bileleşigi tarapyndan iki gezek biragyzdan ykrar ...

«Watanyň şöhratly ogullary»

Kitaphanalar

06.05.2020

Golaýda Berkararlyk etrap häkimligi, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Täzelikler

06.05.2020

5-nji maýda Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Täzelikler

06.05.2020

5-nji maýda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi Daňatarowyň «Ykbal öwrümleri» atly sahna oýny

Teatr we kino dünýäsi

05.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasynyň şuglasy her bir türkmen maşgalasynada öz oňaýly täsirini ýetirýär.

Türkmenistan ählumumy çökgünligi ýeňip geçmekde raýdaşlyk hereketleriniň strategiýasyny öňe sürýär

Täzelikler

05.05.2020

4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy.

Gezelenç we türkmenleriň awçylyk däpleri

Syýahatçylygyň mekany

05.05.2020

Ynsanyň sagdyn ýaşamagynda we çeýelik, çalasynlyk ýaly endikleriň döremeginde gezelenç etmegiň orny uly bolupdyr.