HABARLAR


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

15.02.2021

12-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň 2020-nji ýylda

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisi

Täzelikler

12.02.2021

11-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň

«Türkmeniň mirasynda keçe sungatynyň orny»

Muzeýler

12.02.2021

Türkmen halkynyň baý we köp ugurly amaly-haşam sungatyna haly, zergärçilik, milli lybaslar bilen bir hatarda keçe we keçe önümleri hem degişlidir.

Göçme sergi

Muzeýler

12.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»

Kitaphanalar

12.02.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda gelip gowşan Arkadag Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

11.02.2021

10-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynda

«Parahatçylyk we ynanyşmak ösüşleriň özeni»

Kitaphanalar

11.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde 2021-nji ýyl

«Parahatlyk, asudalyk ýürekleriň arzuwy»

Kitaphanalar

11.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň garamagyndaky Neşirýat-çaphana

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň daşary syýasy ugruny amala aşyrmak meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

10.02.2021

9-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik

«Kitap – ylmyň çeşmesidir»

Täzelikler

10.02.2021

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdürliginiň 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň sergi meýdançasynda mekdebimiziň kitaphanasy bilen «Kitap – ylmyň çeşmesidir»