HABARLAR


Täsirli konsert

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň...

Saglyk ýolundaky medeni çykyşlar

Konsertler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 8-nji fewralynda hut özüniň Saglyk ýoluna çykyp, görkezen şahsy göreldesinden ugur alnyp, 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda ...

Ahal Welaýatynyň Gökdepe Etrabynyň Yzgant Obasynda Geçirilen Dabaralar

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň...

Watan goragy mukaddesdir

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp “Watan goragy mukaddesdir” atly dabaraly çäre geçirildi.

«Dünýäň ýüzi kitap bilen açylýar» kitap hepdeligi

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 13-den 20-si aralygynda 20016 harby bölümiň şahsy...

B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna täze gelip gowşan kitaplar

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmen halk ertekileri / red. O. Ataýew; sur. O. Çerkezowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 35 s. “Türkmen halk ertekileri” atly täze kitapçada “Mizemez dostluk”...

Haly – dünýä jemgyýetiniň genji hazynasy

Kitaphanalar

05.03.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde ...

Döwlet Kitaphanasy Bilen Bilelikde Geçirlen Maslahaty

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ilkinji partiýa guramasy hem-de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher ...

“Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýyly “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli “Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ...

«Ösüşiň Täze Belentliklerine Tarap» — 12-Nji Tomy Kitap Hazynamyza Gowuşdy

Kitaphanalar

05.03.2020

“Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly bu saýlanan eseriň 12-nji tomy bu gün Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitap gaznasynyny bezedi.