HABARLAR


Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli döredijilik konserti

Konsertler

02.05.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetiniň, sungatynyň ösmegine uly goşant goşan ...

Muzeý gaznasy baýlaşýar

Muzeýler

01.05.2020

2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda geçiren ...

Parahatçylygyň we azatlygyň goragçylaryny sarpalamak — türkmen halkynyň asylly däbi

Täzelikler

01.05.2020

Türkmen halkynyň beýleki doganlyk halklar bilen faşizme garşy uruşda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllyk senesini bellejek wagty daş däl.

Açyk gapylar güni geçirildi

Täzelikler

01.05.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda açyk gapylar güni geçirildi.

Sagdyn durmuş – bagtyýar ýaşaýyş

Kitaphanalar

01.05.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Döwlet ...

2020-nji ýylyň 04-10-njy maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

01.05.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 04-10-njy maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

« Sagdynlyk-ýaşaýşyň, gülläp ösüşiň gönezligidir»

Kitaphanalar

30.04.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 68-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda «Sagdynlyk-ýaşaýşyň, gülläp ösüşiň gönezligidir» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Gerçek ýigit

Täzelikler

30.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyz günsaýyn ösüşlere we özgerişlere beslenýär.

«Medeniýet galkynýar Arkadag bilen!»

Kitaphanalar

30.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sungat bölümi «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli ...

«Sagdyn nesil-bagtyýar gelejek»

Täzelikler

30.04.2020

Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyz gün saýyn ösüşlere beslenýär. Talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli bolmaklary, saýlap alan hünärlerinden gelejekde ökde hünärmenler bolup watanymyza halkymyza gerekli ...