HABARLAR


Saglyk — bahasyz baýlyk

Täzelikler

30.04.2020

Ýitir respirator keselleriniň köpçülikleýin ýaýraýan möwsümlerinde şular maslahat berilýar:

« Müňýyllyk mirasyň waspy»

Muzeýler

29.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak, goramak we sergilemek arkaly halkymyza wagyz etmek maksady bilen...

Bedew atyň keşbi gadymy nusgalarda

Taryhy ýadygärlikler

29.04.2020

Meşhur ahalteke atlarynyň watany bolan Türkmenistan üçin bedewleriň şekilini suratlandyrmagyň aýratyn ähmiýeti bardyr.

«Sagdynlyk – bagtyýarlyk»

Kitaphanalar

29.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde «Sagdynlyk – bagtyýarlyk» atly söhbetdeşlik geçirdi

«Aýdym-saza baglanan ömür»

Kitaphanalar

29.04.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 27-ne Aşgabat

Düzgünleri berk berjaý edeliň!

Täzelikler

29.04.2020

Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň! Eger sabyn we suw elýeter bolmasa, onda el üçin zyýansyzlandyryjy serişdäni ulanyň!

Edebi eser dünýä dillerinde

Täzelikler

29.04.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda toý baýramlar goşa-goşadan gelýär.

«Gadamy batly bedew»

Täzelikler

28.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny...

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 2-3-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi