HABARLAR


Türkmen Milli Halyçylyk Sungaty

Medeni miras

05.03.2020

Halkymyzyň döreden we sünnäläp biziň günlerimize ýetiren gadymy we naýbaşy gymmatlyklarynyň biri hem türkmen halysydyr.

Halkyň Ruhy Hazynasy

Medeni miras

05.03.2020

Milli mirasymyz jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bir bölegidir. Türkmen halkynyň gadymy medeni mirasy, ruhy gymmatlyklary asyrlaryň ...

Çeper Döredijiligiň Ussaçylygy

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy ...

Asyrlara Ýörelge – Nesillere Görelde

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň milli mirasymyzy öwrenmek we halk arasynda giňden wagyz etmek baradaky syýasatlaryndan ugur alyp...

«Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany» ýyla bagyşlanan dabara

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli 2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda ...

Täsirli konsert

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň...

Saglyk ýolundaky medeni çykyşlar

Konsertler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 8-nji fewralynda hut özüniň Saglyk ýoluna çykyp, görkezen şahsy göreldesinden ugur alnyp, 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda ...

Ahal Welaýatynyň Gökdepe Etrabynyň Yzgant Obasynda Geçirilen Dabaralar

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň...

Watan goragy mukaddesdir

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp “Watan goragy mukaddesdir” atly dabaraly çäre geçirildi.

«Dünýäň ýüzi kitap bilen açylýar» kitap hepdeligi

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 13-den 20-si aralygynda 20016 harby bölümiň şahsy...