HABARLAR


«Şanyňa toý tutulýar, Ahalteke bedewi»

Kitaphanalar

24.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin etrabyndaky kitaphana şahamçasy bilen 2-nji çagalar çeperçilik ...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilýän dabaralara badalga berildi

Täzelikler

24.04.2020

23-nji aprelda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýetip gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi

Bitaraplygyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli online maslahat geçirildi

Täzelikler

24.04.2020

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Telekomunikasiýalar we informatika institutynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ilkinji amaly online maslahaty geçirildi.

«Saglyk sakasynda duran Arkadag»

Kitaphanalar

24.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 133-nji orta mekdebiniň bilelikde ...

Türkmen bedewiniň baýramyna– täsin tomaşalar

Teatr we kino dünýäsi

24.04.2020

Halkymyza «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da» ýaly gymmatly kitaplary peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň kalby ...

BMG Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli başlangyçlaryny tutyşlygyna we doly goldaýar

Täzelikler

23.04.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi

«Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda «Atda wepa-da bar, sapa-da» spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy.

Dünýä halklarynyň ýakynlaşmagynyň bähbidine medeni gatnaşyklar

Täzelikler

23.04.2020

22-nji aprelda ÝUNESKO-nyň howandarlygynda dünýäniň iki ýüzden gowrak ýurdunyň medeniýet ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda onlaýn wideomaslahaty geçirildi

Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde, ruhubelentlikde belläp geçýär.

Teleköpri arkaly onlaýn konsert

Täzelikler

23.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ösen aň-düşünjeli nesli terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda uly ösüşler bilen öňe barýar.