Danalardan dürdäneler


Danalardan dürdänelerÝigrenmäň! Çünki ýigrenç duýgularyň içinde iň zyýanlysydyr. Ol ýürege, beýnä ýaramaz täsir edýär.
Stiwen King

Garaşyp bilýän adamlar, adatça maksatlaryna hem ýetýändirler.
Onore de Balzak

Ýüzi gülýän adamlaryň ýürekleriniň gynanýan pursatlary hem bolýar.
Maksim Gorkiý

Ugursyz gämä şemalyň haýsy tarapdan öwseni wajyp däl.
Lusiý Anneý Seneka

Tekstdäki oturlar ýaly, durmuşdaky kynçylyklar hem adamyň ýaşaýşyna many-mazmun berýär.
Haruki Murakami

Durmuşdan hazyna däl-de, many gözläň.
Albert Eýnşteýn

Men «seni» çagyrmak üçin «ýazamok», men saňa elmydama «garaşýandygymy» bildirmek üçin döredýän.
Frederik Begbeder