Danalardan dürdäneler


Danalardan dürdänelerAdamyň beýnisindäki pikir köp bolsa, kynçylygy geçmegiň ýollarynyň sany artýar.
Igor Guberman

Ýürekden öýkelemäň! Hiç öýke hem gözýaş dökeniňe, alada edeniňe degmeýär.
Erih Mariýa Remark

Biz harytlaryň bahalaryny däl-de ýakynlarymyzyň gymmatyny bilmeli.
Oskar Waýld

Beýik zatlar barada arzuw ediň. Diňe beýik arzuwlar adamzada täsir edýän başlangyçlary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.
Mark Twen

Gürläp bilýäňmi – diýmek ulalypsyň.
Dymyp bilýäňmi – diýmek akyllanypsyň.
Jorj Bernard Şou